Quan hệ cổ đông

Công ty Cổ phần Long Thọ thông báo trả cổ tức đợt I năm 2019

Cập nhật ngày: 24/03/2020 03:56 am
Từ ngày 11/4/2020 đến 17/4/2020, Công ty Cổ phần Long Thọ sẽ trả cổ tức đợt I năm 2019 cho các cổ đông. Địa điểm chi trả: Phòng kế toán, Công ty Cổ phần Long Thọ - 423 Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biều, thành phố Huế (Đối với cổ đông bên ngoài, Công ty sẽ chuyển khoản tài khoản tại ngân hàng cổ đông đã đăng ký với công…

Thông báo về việc nhận tiền cổ tức 2018

Cập nhật ngày: 06/08/2019 06:02 am
Công ty Cổ phần Long Thọ thông báo về việc nhận tiền cổ tức 2018 theo Thông báo số 20/TB-HĐQT ngày 02/8/2019

Công ty Cổ phần Long Thọ thông báo trả cổ tức năm 2018

Cập nhật ngày: 24/07/2019 03:31 am
Từ ngày 08/8/2019 đến ngày 16/8/2019, Công ty Cổ phần Long Thọ chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 họp ngày 04/5/2019

Báo cáo

Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2017

April 29, 2018
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Long Thọ năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

April 29, 2018
Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Long Thọ

Báo cáo của TGĐ công ty tại ĐHCĐ thường niên năm 2018

April 28, 2018
Báo cáo tóm tắt của Tổng giám đốc Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Danh sách cổ đông

Danh sách cổ đông 2017

January 10, 2018
Danh sách Cổ đông Công ty Cổ phần Long Thọ chốt đến ngày 01/8/2017.

Thông báo

Công ty Cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

May 04, 2019
Sáng ngày 04/5/2019, Công ty Cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại trụ sở chính của Công ty - 423 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế. Đến tham dự Đại hội có 58 đại biểu đại diện cho 320 cổ đông. 

Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

April 15, 2019
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Thọ trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thời gian dự kiến tổ chức họp: 7g00 ngày 04/05/2019. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Long Thọ - 423 Bùi Thị Xuân, Thành phố Huế.

Thông báo trả cổ tức năm 2017

May 21, 2018
Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 16/6/2018. Công ty chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 họp ngày 05 tháng 5 năm 2018

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thành công tốt đẹp

May 05, 2018
Sáng ngày 05/5/2018, Công ty Cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tại trụ sở chính của Công ty - 423 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế. Đến tham dự Đại hội có 60 đại biểu đại diện cho 320 cổ đông. 

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

April 28, 2018
Công ty cổ phần Long Thọ - Chương trình họp đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2018. Thời gian từ 7g30 đến 11g00 ngày 05 tháng 05 năm 2018.