Công ty Cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021


CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ
42 Phùng Chí Kiên, Phường An Đông, Thành phố Huế
Tel: 0234 3822083  –  Fax: 0234.3826300

 CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ

 (Thời gian từ 7g00 đến 11g00 ngày 14 tháng 7 năm 2021.
Địa điểm : Khách sạn White Lotus, số 05-07 Hoàng Hoa Thám, thành phố Huế.)

PHẦN I: KHAI MẠC:                                                                 

 1. Tuyên bố lý do- Giới thiệu chương trình
 2. Giới thiệu chủ toạ, giới thiệu ban kiểm tra tư cách cổ đông
 3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.
 4. Chủ tọa cử thư ký đại hội

PHẦN II: THÔNG QUA VĂN BẢN LIÊN QUAN   

 1. Báo cáo của Tổng Giám đốc gồm:
 • Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 2020.
 • Phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
 1. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT
 2. Báo cáo của Ban kiểm soát.
 • Thẩm định báo cáo tài chính .
 • Đánh giá hoạt động của HĐQT.
 1. Ý kiến của đại hội.

PHẦN III: BẦU HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2021-2026

 1. Thông qua quy chế bầu cử thể lệ bầu cử .
 2. Ứng cử đề cử vào HĐQT, BKS
 3. Chốt danh sách ứng cử và đề cử vào HĐQT, BKS.
 4. Tiến hành bầu cử.

PHẦN IV: CÁC VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

 1. Thông qua thể lệ biểu quyết
 2. Giới thiệu ban kiểm phiếu.
 3. Biểu quyết:
 • Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
 • Tỷ lệ phân phối các quỹ, tỷ lệ cổ tức.

PHẦN V: THÔNG BÁO KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT, BKS.

PHẦN IV: TỔNG KẾT    

 1. Thư ký thông qua biên bản đại hội.
 2. Chủ tọa thông qua Nghị quyết của Đại hội
 3. Chủ toạ tổng kết đại hội.

                                                                                         BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Các tài liệu đính kèm:

 1. Giấy mời tham dự ĐHCĐ 2021
 2. Chương trình ĐHCĐ năm 2021
 3. Quy chế bầu cử thành viên HDQT
 4. Tiêu chuẩn HDQT-BKS
 5. Thể lệ biểu quyết