Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ
Số: 01-22 / NQ-ĐHCĐ

Huế, ngày 05  tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ

 

– Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Long Thọ;

– Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/5/2022 của Công ty cổ phần Long Thọ;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Long Thọ

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung:

– Thống nhất Báo cáo đánh giá hoạt động SXKD 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng giám đốc Công ty;

– Thống nhất Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị;

– Thống nhất Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính trong năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty;

– Thống nhất Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

– Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2021: LN sau thuế: 11.170.340.386 đồng:

+ Chia cổ tức 50%VĐL, tương ứng 4.770.000.000 đồng;

+ Thưởng Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát 3% LN, tương ứng 211.824.000 đồng;

+ Trích Qũy khen thưởng người lao động 01 tháng lương, tương ứng 1.300.000.000 đồng;

+ Trích Qũy đầu tư phát triển 4.109.558.428 đồng;

+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối, tương ứng 778.957.958 đồng.

– Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 9,540 tỷ đồng lên 3,5 lần thành 33,390 tỷ đồng từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển;

– Sửa đổi Điều 7, khoản 2: “Kể từ ngày 01/01/2010 vốn điều lệ của Công ty là 9,540 tỷ đồng” thành “Kể từ ngày 01/06/2022 vốn điều lệ của Công ty là 33,390 tỷ đồng”;

– Đăng ký lên sàn chứng khoán HNX trong năm 2022.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2022. HĐQT Công ty có trách nhiệm công bố Nghị quyết này trên website Công ty (www.longthohue.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc cùng toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Long Thọ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

– Thành viên HĐQT, BKS;

– Lưu.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Nguyễn Đức Phương

File đính kèm:  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022