Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới