Thông báo đăng ký tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2022

 

Tài liệu đính kèm: Giấy ủy quyền tham dự ĐH Cổ đông năm 2022