Thông báo số 0811/TB-LT v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19