Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Văn Trung Cử nhân kinh tế
Các thành viên
1. Bà Bùi Thị Bình Cử nhân kinh tế
2. Ông Nguyễn Đức Phương Cử nhân kinh tế
3. Ông Đặng Việt Hà Thạc sỹ Vật Lý
4. Ông Võ Hổng Khiên Kỹ sư cơ khí
5. Ông Nguyễn Thanh Tân Kỹ sư cơ khí
6. Ông Phan Anh Tú Kỹ sư điện
Thư ký HĐQT
Ông Nguyễn Văn Nhân Cử nhân kinh tế
BAN KIỂM SOÁT
1. Bà Trần Thị Nồng Thắm Trưởng ban – Cử nhân kinh tế
2. Bà Nguyễn Thị Lan Cử nhân kinh tế
3. Bà Đoàn Thị Kiều Oanh Cử nhân kinh tế
TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông Nguyễn Đức Phương Tổng Giám đốc
TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông Nguyễn Văn Nhân Trợ lý TGĐ phụ trách Tài chính và Công nghệ
CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – KẾ TOÁN TRƯỞNG
1. Ông Phan Quý Dũng Phó TGĐ phụ trách Kỹ thuật
3. Ông Hoàng Anh Kế Toán Trưởng
TRƯỞNG PHÒNG VÀ PHÓ CÁC PHÒNG BAN
I. Phòng Tổ chức – Hành chính – Bảo vệ 0234. 3822083
1. Ông Hoàng Trọng Huế Trưởng phòng
2. Ông Huỳnh Tấn Dũng Phó Phòng
II. Phòng Kế toán 0234. 3845436
1. Ông Hoàng Anh Trưởng phòng
2. Bà Trần Thị Nồng Thắm Phó phòng
III. Phòng Kế hoạch – Thị trường 0234. 3828763
1. Ông Nguyễn Phúc Trưởng phòng
2. Bà Đoàn Thị Kiều Oanh Phó phòng phụ trách công tác Kế hoạch
IV. Phòng Kỹ Thuật 0234. 3881735
1. Ông Nguyễn Thanh Tân Trưởng phòng
2. Ông Hàng Quốc Định Phó phòng
V. Phòng Quản lý Chất lượng
1. Ông Phan Triệu Nhật Quang Trưởng phòng
2. Ông Nguyễn Đăng Tư Phó phòng
VI. Phòng Vật tư 0234. 3833681
1. Ông Nguyễn Tiến Dũng Trưởng phòng
GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ GIÁM ĐỐC CÁC XÍ NGHIỆP
I. Xí nghiệp xi măng
1. Ông Nguyễn Thanh Hào Giám đốc
2. Ông Nguyễn Xuân Lộc Phó giám đốc phụ trách Kinh tế
II. Xí nghiệp gạch Terrazzo – Ngói màu 0234. 3893636
1. Ông Đặng Việt Hà Giám đốc
2. Ông Trần Đại Việt Phó giám đốc phụ trách Kinh tế