Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Đức Phương Cử nhân kinh tế
Các thành viên
1. Ông Nguyễn Văn Trung Cử nhân kinh tế
2. Ông Phan Anh Tú Kỹ sư điện
3. Ông Đặng Việt Hà Thạc sỹ Vật Lý
4. Ông Huỳnh Tấn Dũng Cử nhân kinh tế
Thư ký HĐQT
Ông Nguyễn Văn Nhân Cử nhân kinh tế
BAN KIỂM SOÁT
1. Bà Bùi Thị Bình Trưởng ban – Cử nhân kinh tế
2. Ông Nguyễn Thanh Tân Kỹ sư cơ khí
3. Bà Đoàn Thị Kiều Oanh Cử nhân kinh tế
TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông Nguyễn Đức Phương Tổng Giám đốc
TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông Nguyễn Thanh Tân Trợ lý TGĐ về công tác kỹ thuật và phát triển sản phẩm
CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – KẾ TOÁN TRƯỞNG
1. Ông Phan Quý Dũng Phó TGĐ phụ trách Kỹ thuật
2. Ông Hoàng Anh Kế Toán Trưởng
TRƯỞNG PHÒNG VÀ PHÓ CÁC PHÒNG BAN
I. Phòng Tổ chức – Hành chính (0234. 3822083)
1. Ông Hoàng Trọng Huế Trưởng phòng
2. Ông Nguyễn Anh Tú Phó phòng
II. Phòng Kế toán
1. Ông Hoàng Anh Trưởng phòng
2. Bà Trần Thị Nồng Thắm Phó phòng
III. Phòng Kế hoạch & Thị trường
1. Ông Nguyễn Phúc Trưởng phòng
2. Bà Đoàn Thị Kiều Oanh Phó phòng phụ trách công tác Kế hoạch
IV. Phòng Kỹ Thuật
1. Ông Đặng Việt Hà Trưởng phòng
2. Ông Hàng Quốc Định Phó phòng
V. Phòng Quản lý Chất lượng
1. Ông Phan Triệu Nhật Quang Trưởng phòng
VI. Phòng Vật tư
1. Ông Nguyễn Tiến Dũng Trưởng phòng
GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ GIÁM ĐỐC CÁC XÍ NGHIỆP
I. Xí nghiệp Xi măng
1. Ông Nguyễn Thanh Hào Giám đốc
2. Ông Huỳnh Tấn Dũng Phó giám đốc phụ trách Kinh tế
II. Xí nghiệp gạch Terrazzo – Ngói màu
1. Ông Nguyễn Văn Nhân Giám đốc
2. Ông Trần Đại Việt Phó giám đốc phụ trách Kinh tế
3. Ông Nguyễn Đăng Tư Phó giám đốc phụ trách Công nghệ
III. Xí nghiệp Cơ điện
1. Ông Lê Đức Lưu Giám đốc
2. Ông Nguyễn Ngọc Lãm Phó giám đốc phụ trách Kỹ thuật
3. Bà Dương Thị Thúy Phó giám đốc phụ trách Kinh tế