Báo cáo của TGĐ công ty tại ĐHCĐ thường niên năm 2018

 

Số: ……/BC-TGĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Huế, ngày 02 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO TÓM TẮT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 

I/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017

Trong năm qua, TGĐ đã phối hợp với HĐQT sắp xếp lại mô hình sản xuất, chọn lựa và bổ nhiệm cán bộ, nhân viên quản lý phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tinh giản bộ máy quản lý, hoạch định lại chiến lược thị trường, chiến lược bán hàng phù hợp với từng thời điểm để có kế hoạch tác nghiệp nhằm đáp ứng những đòi hỏi cấp bách phục vụ công tác sản xuất, kinh doanh được thông suốt.

Do đó mặc dù đứng trước tình hình kinh tế hết sức khó khăn nhưng trong năm 2017 Công ty đã đạt được một số kết quả sản xuất kinh doanh đáng khích lệ:

1/ Về sản lượng tiêu thụ

TT

NỘI DUNG ĐVT Kế hoạch
2017
Thực hiện
2017

Tỉ lệ %

1

Xi măng Long Thọ

tấn

90.000

84.800

94

2

Gạch lát Terrazzo

viên

2.800.000

3.460.000

124

3

Ngói màu

viên

300.000

159.000

53

4

Gạch Block (QĐ theo gạch thẻ)

viên

8000.000

9.200.000

115

5

Tấm lợp Fibro

tấm

850.000

555.600

65

6

Đá

tấn

90.000

95.000

106

2/ Về kết quả kinh doanh

– Doanh thu đạt:  130 đồng, đạt  95% kế hoạch;

– Lợi nhuận đạt trước thuế đạt  7,8 tỷ đồng, đạt  156% kế hoạch;

– Nộp ngân sách: 8,2 tỷ đồng;

– Trong năm 2017 Công ty đã cố gắng ổn định thu nhập cho trên 300 lao động, đời sống của người lao động được giữ ổn định, thu nhập bình quân (lương + thưởng) đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Đạt được những kết quả trên là do những đổi mới trong việc đầu tư thiết bị, cải tiến công nghệ, cải tiến bài toán phối liệu trong sản xuất, công tác tiếp cận thị trường tốt đã gia tăng thị phần, mở rộng thị trường, địa bàn tiêu thụ sản phẩm.

II/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Năm 2018 Ban lãnh đạo Công ty vẫn đặt mục tiêu phấn đấu như sau:

1/ Về sản lượng

TT

NỘI DUNG ĐVT Kế hoạch
2018

1

Xi măng Long Thọ

tấn

85.000

2

Gạch lát Terrazzo

viên

3.000.000

3

Ngói màu

viên

300.000

4

Gạch Block (QĐ theo gạch thẻ)

viên

11.300.000

5

Tấm lợp Fibro

tấm

55.000

6

Đá

tấn

90.000

 2/ Về mục tiêu khác

Doanh thu trước thuế đạt 127 đồng; lợi nhuận trước thuế 7 tỷ đồng, nộp NSNN 10 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động (bao gồm lương + thưởng) 6,5 triệu đồng/người/tháng. Phân phối cổ tức ≥ 40% VĐL. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 Nguyễn Văn Trung

File đính kèm:

Báo cáo Tổng Giám đốc tại ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018