Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 (Phần 2)

NGUỒN VỐN

Số cuối năm

Đầu năm

               C. NỢ PHẢI TRẢ

20.397.586.571

18.622.089.779

I. Nợ ngắn hạn

20.397.586.571

18.622.089.779

               D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

69.428.626.766

72.549.633.789

I. Vốn chủ sở hữu

69.428.626.766

72.549.633.789

1. Vốn góp của chủ sở hữu

9.540.000.000

9.540.000.000

2. Quỹ đầu tư phát triển

55.993.954.265

55.993.954.265

3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

3.894.672.501

7.015.679.524

    – LNST chưa phân phối kỳ này

3.894.672.501

7.015.679.524

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

89.826.213.337

91.171.723.568

 

 

 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

 

Chỉ tiêu

Năm nay

Năm trước

1. Tổng doanh thu

151.711.542.489

170.424.638.648

2. Tổng chi phí

146.690.088.140

161.283.975.539

3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

5.021.454.349

9.140.663.109

4. Chi phí thuế TNDN hiện hành

1.126.781.848

2.124.983.585

5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

3.894.672.501

7.015.679.524

4. Một số kiến nghị:

– HĐQT phải có kế hoạch xây dựng định hướng phát triển công ty trong nhiệm kỳ.

– Thực hiện việc kiểm tra giám sát ban điều hành đúng theo điều lệ quy định đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

– Khi đã có chủ trương đầu tư thì nên đầu tư thiết bị mới, không nên đầu tư thiết bị đã qua sử dụng nhiều năm làm ảnh hưởng chất lượng sản phẩm và năng suất lao động.

– Ban điều hành tăng cường công tác quản lý, nhất là quản lý về chất lượng sản phẩm như sản phẩm gạh terrazzo, tấm lợp fibro xi măng.

– Khai thác nhiều nguồn vật tư để tìm được nguồn vật tư rẻ và chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đã được thông qua các thành viên ban kiển soát tại cuộc họp ngày 10/4/2016.

Trân trọng kính báo cáo đại hội đồng cổ đông. Xin cảm ơn./.

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN