Báo cáo của TGĐ 2016 tại Đại hội cổ đông năm 2016

Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Long Thọ năm 2016

Vui lòng xem ở file đính kèm

bao cao Tong giam doc tai Dai hoi co dong nam 2016