Báo cáo

Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2017

Cập nhật ngày: 29/04/2018 05:18 am
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Long Thọ năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

Cập nhật ngày: 29/04/2018 05:14 am
Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Long Thọ

Báo cáo của TGĐ công ty tại ĐHCĐ thường niên năm 2018

Cập nhật ngày: 28/04/2018 02:59 am
Báo cáo tóm tắt của Tổng giám đốc Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018