Công ty Cổ phần Long Thọ thông báo trả cổ tức đợt I năm 2019