Công ty Cổ phần Long Thọ thông báo trả cổ tức đợt II năm 2019