Danh sách cổ đông (TT2)

TT  Họ và tên cổ đông  Địa chỉ
101 Nguyễn Khắc Chánh 269/3 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
102 Đỗ Thị Liên Út 184 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
103 Nguyễn Vĩnh Lộc 362 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
104 Lê Hữu Chí Kim Long – Huế
105 Phan Thu Hương 246/3 Nguyễn Sinh Cung, Phú Thượng, Phú Vang, TT Huế
106 Trần Văn Thống 48 Trần Thúc Nhẫn, Vĩnh Ninh, Huế
107 Nguyễn Văn Hồng 14/26 kiệt 373 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
108 Đặng Thị Thân 19/393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
109 Lê Quý Thuận 281 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
110 Nguyễn Thị Tuyết 78/24 Nguyễn Phúc Chu, Hương Long, Huế
111 Nguyễn Thị Viền 3/5 kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
112 Hoàng Trọng Quả 471 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
113 Đỗ Thị Đoan Chính 391/1 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
114 Nguyễn Y 475 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
115 Hồ Thị Oanh 580 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
116 Nguyễn Lưu 484 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
117 Tôn Thất Phụng Đội 3, Lương Quán, Thuỷ Biều, Huế
118 Lê Văn Tâm Lại Thế, Phú Thượng, Phú Vang, Huế
119 Nguyễn Văn Đinh Lương Quán, Thuỷ Biều, Huế
120 Lê Thị Thuyên Lương Quán, Thuỷ Biều, Huế
121 Đặng Thị Mai Kiệt 373/22 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
122 Hoàng Thị Mộng Thúy 501/5 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
123 Trương Minh Đoan 20/6 Kiệt 373, Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
124 Phan Thị Tý Tập thể Long Thọ, Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
125 Hồ Thị Sen Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
126 Đặng Văn Thịnh Thôn Trung Thượng, xã Thủy Biều, Huế
127 Trần Cảnh Nu Tổ 7, Hạ 1, Thuỷ Xuân, Phường Đúc, Huế
128 Hoàng Thị Hoàng Yến 33 kiệt 9 Lê Quý Đôn, Huế
129 Nguyễn Thị Quýt 26/10 kiệt 373 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
130 Hà Thị Quên 21/11 Kiệt 40, Lịch Đợi, Phường Đúc, Huế
131 Lê Thị Túy 462 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
132 Hoàng Trọng Chúc Tổ 4, Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
133 Hồ Thị Bộ Tập thể đường goòng, Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
134 Nguyễn Ngọc Chung 45/ 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
135 Trần Thị Diên 26/12 Ngô Hà, Thuỷ Biều, Huế
136 Tôn Nữ Thị Be Khu tập thể chữ U, Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
137 Võ Thị Năm Trung Thượng, Thủy Biều, Huế
138 Nguyễn Thị Phúc 5/27 kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
139 Nguyễn Thành Trung Thôn 3, Thuỷ Phương, Hương Thuỷ, Huế
140 Võ Thị Thuận Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
141 Mai Văn Hoá Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
142 Nguyễn Thị Hằng Tập thể Long Thọ, Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
143 Hoàng Thị Bích Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
144 Đặng Thị Hà Thôn Thượng 3, xã Thủy Xuân, Huế
145 Phan Thị Tý 354A Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
146 Lý Thị Hường 12/2 kiệt 501 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
147 Nguyễn Thị Sang Thượng 4, Thuỷ Xuân, Huế
148 Hoàng Thị Ty Đội 4, Lương Quán, Thuỷ Biều, Huế
149 Vũ Thị Miện 393/55 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
150 Nguyễn Thị Tĩnh Tập thể Long Thọ, Trường Đá, Huế