Danh sách cổ đông

Danh sách cổ đông (TT6)

Cập nhật ngày: 10/01/2018 12:56 pm

Danh sách cổ đông (TT5)

Cập nhật ngày: 10/01/2018 12:56 pm

Danh sách cổ đông (TT4)

Cập nhật ngày: 10/01/2018 12:56 pm

Danh sách cổ đông 2017

January 10, 2018
Danh sách Cổ đông Công ty Cổ phần Long Thọ chốt đến ngày 01/8/2017.