Thông báo v/v chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Các văn bản xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021 (vui lòng tải file đính kèm):