Công ty Cổ phần Long Thọ thông báo trả cổ tức năm 2018