Thông báo về việc điều chỉnh giá một số sản phẩm gạch Block Long Thọ từ ngày 20.4.2021