Thông báo về việc nhận tiền cổ tức 2018

Danh sách cổ đông chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng