Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022